Profil

Általános Szerződési Feltételek új

Érvényes 2021.10.28.

1. A szerződés alanyai
A szerződés alanyai:

 • Szolgáltató: az Üzlet-Infó.hu B2B Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Budai út 20/C. 1. em. 8., cégjegyzékszám: 08 09 026227, adószám: 24903945-2-08) 
 • Felhasználó: az a jogalany, aki/amely a Vállalkozóval a 2. pontban részletezett szolgáltatások igénybe vételére szolgáltatási szerződést köt.

2. A szerződés tárgya
A szolgáltató „Üzlet-Infó” névvel internetes üzleti információs szolgáltatást működtet magánszemélyek, gazdasági társaságok, vállalkozók, intézmények és önkormányzatok részére. A Szolgáltató szolgáltatásával segíti a Felhasználókat termékeik és / vagy szolgáltatásaik értékesítésében úgy, hogy vonatkozó vásárlási igényeket juttat el hozzájuk, ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy növeljék bevételeiket.
A Szolgáltató szolgáltatásával segítséget nyújt a Felhasználok beszerzéseinek lebonyolításában is, azáltal, hogy vásárlási igényeit eljuttatja olyan más felhasználók részére, akik arra ajánlatot tudnak tenni, ezzel csökkentve a Felhasználó beszerzési költségeit. A szolgáltatás a legmodernebb internetes megoldásokat ötvözi a hagyományos személyes kapcsolattartáson alapuló üzleti modellel.
A szolgáltatást kizárólag a Felhasználó használhatja a szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint és időtartamon belül, saját jogszerű tevékenysége végzésére.

3. A szerződés megkötése, a szerződés időtartama
A szerződő felek a szolgáltatási szerződést elektronikus úton kötik meg. Elektronikus úton történő megrendelés esetén a megrendelés elküldését követően a Felhasználó egy visszaigazoló email-t kap a megrendelés részleteivel. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatának minősül, ezzel szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A visszaigazoló e-mail mellékleteként a Szolgáltató elküldi a Felhasználó részére a megrendeléshez tartozó Megrendelőlapot, amely összefoglalva tartalmazza a megrendelés adatait: a megrendelés számát és dátumát, a Felhasználó nevét és elérhetőségét, a fizetés módját, valamint a megrendelt termék megnevezését, bruttó ellenértékét és a fizetendő végösszeget. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási kötelezettség megszegéséből eredő felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, vagy egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb olyan okból, amely a Felhasználó gondatlanságára vezethető vissza.

A felek a szerződést határozott időtartamra, 6 vagy 12 hónapra kötik. A szerződés a szerződés megkötésével és Szolgáltató általi visszaigazolásával egyidejűleg lép életbe, és a Szolgáltató azonnal megkezdi a szolgáltatás teljesítését. A határozott időtartamra kötött szerződés megszűnését megelőző 30. napon a Szolgáltató automatikus üzenetet küld a Felhasználó által megadott elektronikus elérhetőségre azzal, hogy a határozott időtartam 30 nap múlva lejár. A Felhasználónak lehetősége van a határozott idejű szerződés meghosszabbítására újabb határozott időre. A meghosszabbítási lehetőségekről a Felhasználó a Szolgáltatótól kérhet tájékoztatást. Ha a Felhasználó nem kéri a szerződés meghosszabbítását, a szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik.


4. A szerződés egyoldalú módosítása
A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a szolgáltatási szerződést, ha

 • ha azt jogszabályváltozás, bírósági / hatósági döntés indokolja; 
 • ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett változtatás indokolja.

A Szolgáltató a módosításról a honlapon elhelyezett hirdetménnyel értesíti a Felhasználót a módosítás hatálybalépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően. A hirdetmény tartalmazza a pontos utalást a szolgáltatási szerződés módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított szolgáltatási szerződés elérhetőségét, valamint a tájékoztatást az egyoldalú módosítás miatt a Felhasználót megillető jogokról. A hirdetmény a közzétételétől számított 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a módosítás a Felhasználó jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé (pl.: a módosításra a szolgáltatás bővítése, színvonalának emelése, hatékonyabbá tétele, vagy új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és ezzel összefüggésben a Felhasználó által fizetendő díj változatlan marad vagy csökken, illetve a módosítás a szolgáltatás feltételeit a Felhasználó szempontjából hátrányosan nem érinti), a Szolgáltató nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására.
Amennyiben a módosítás a Felhasználó jogait csorbítja, illetve kötelezettségeit terhesebbé teszi, és a Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szolgáltatási szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napra. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn belül nem kerül sor, az a szolgáltatási szerződés egyoldalú módosításának elfogadását kifejező jognyilatkozatnak minősül.

5. A szerződés megszűnése
A határozott idejű jogviszony alatt a Felek a szerződést rendes felmondassál nem szüntethetik meg. 
A Szerződés megszűnik, ha

a) bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik/meghal;
b) azt a felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik;
c) a Szolgáltató szolgáltatásának teljesítése lehetetlenné válik;
d) a határozott idő lejár és a Felek nem rendelkeztek a szerződés meghosszabbításáról
e) azt valamelyik fél azonnali hatályú felmondással megszünteti.

Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a szolgáltatási szerződést, amennyiben a másik fél bizonyítható módon szerződésszegést / jogszabálysértést követett el, és az e tényről kapott írásbeli felszólítás ellenére a szerződésellenes vagy jogszabálysértő magatartással nem hagyott fel haladéktalanul, avagy ismételten elkövette azt, illetve a magatartása következményét haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül nem orvosolta.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen

a. Szolgáltató részéről

 • ha nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
 • ha a szerződésben vállalt pénz-visszafizetési garancia jogos és megalapozott Felhasználói igényérvényesítése során fizetési kötelezettségének az igényközlést követő 30 napon belül nem tesz eleget
 • ha az „Üzlet-Infó” szolgáltatásához való hozzáférést egymást követő 15 napon át folyamatosan nem biztosítja

b. Felhasználó részéről

 • ha nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
 • ha a Szolgáltató részére fizetendő szolgáltatási díjfizetési és/vagy jutalékfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz maradéktalanul eleget
 • ha valótlan vagy hamis információt ad más Felhasználó részére
 • ha a Felhasználó a Szolgáltató által küldött ajánlatkérési információt arra jogosulatlan, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban nem álló, harmadik féllel – a Szolgáltató írásos engedélye nélkül – megosztja

6. A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató köteles a Felhasználó által jelzett vásárlási vagy szolgáltatás igényeket, ajánlati felhívásokat – azok ellenőrzését követően – folyamatosan e-mailen keresztül haladéktalanul továbbítani azon szerződött felhasználók felé, akik tevékenységi körükből fakadóan vállalkozni tudnak a Felhasználó igényeinek kielégítésére. A Szolgáltató a Felhasználó számára védett hozzáférési jogosultságot biztosít az általa üzemeltetett „Üzlet-Infó” rendszer internetes adatbázisához, ezáltal a Felhasználó a szolgáltatást online módon folyamatosan használni tudja. Az adatbázis www.uzlet-info.eu internetes címen érhető el. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó a vásárlási és beszerzési igényeire, illetve ajánlati felhívására jelentkező ajánlattevőkkel szakmai és üzleti tárgyalások lebonyolítása érdekében biztosítja a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét. A Szolgáltató vállalja, hogy a gyorsabb tájékoztatás és a hatékony együttműködés érdekében a Felhasználó részére kapcsolattartó személyt biztosít, akinek feladata a Felhasználó segítése a beszerzési feladatok lebonyolításában.

7. A Felhasználó kötelességei
A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató részére kapcsolattartó személyt jelöl meg, aki biztosítja, hogy a Szolgáltató által küldött információk és adatok a Felhasználóhoz minden esetben eljussanak, illetve a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a Felhasználó beszerzési, vásárlási igényeihez kapcsolódó valamennyi műszaki dokumentációt, tervet és részletes leírást, melyeket az "Üzlet-Infó rendszerén keresztül kíván beszerezni. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az „Üzlet-Infó” rendszeren keresztül a Felhasználó által közölt vagy megküldött adatokat elérhetővé tegye, azon szerződött Felhasználók részére, akik ajánlatot kívánnak tenni. A Felhasználó vállalja, hogy az „Üzlet-Infó” szolgáltatás segítségével létrejött valamennyi realizált üzleti kapcsolatról (értékesítés és beszerzés) és azok értékéről írásban vagy e-mail útján legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja a Szolgáltatót. 

8. A Felhasználó díjfizetési kötelezettsége
A Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéért díj fizetésére köteles. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért a kiválasztott időtartam szerint a szerződéskötést megelőzően a Felhasználó által elfogadott szolgáltatási díjra illetve jutalékra jogosult, amely a felhasználási jog biztosításának ellenértékét is magába foglalja.
A szolgáltatási díj a Felhasználó a szerződés megkötését követő 8 napon belül egy összegben esedékes, kivéve, ha a Felhasználó bankkártyás fizetést választ, ebben az esetben a szolgáltatási díj megrendeléssel egyidejűleg fizetendő. 
Ha a jutalékfizetés alapját képező ügylet megvalósult, és a megrendelő a Felhasználó részére kifizette a teljes ellenértéket, a Szolgáltató a jutalékról számlát állít ki, a Felhasználó a számla ellenértékét 8 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.
A szolgáltatási díj megfizetésére a Felhasználó választása szerint a www.uzlet-info.eu internetes honlapon keresztül, bankkártyás internetes vásárlással vagy a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással kerülhet sor. 
Online bankkártyás fizetési mód választása esetén a honlap automatikusan átirányítja a Felhasználót az OTP Bank Nyrt. fizetési oldalára. A szolgáltatási díj akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a szolgáltatás díjaként kifizetett teljes összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.
Banki átutalás fizetési mód választása esetén a Felhasználó köteles a szolgáltatási díjat a díjfizetésről szóló elektronikus levélben megjelölt bankszámlaszámra átutalni a számlán rögzített fizetési határidőig. Az átutalás a Szolgáltató bankszámlaszámán történő jóváírásakor minősül teljesítettnek.

Amennyiben Felhasználó a díjfizetéssel késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a fizetési kötelezettség teljesítésére történő felhívással egyidejűleg a szolgáltatás korlátozására, valamint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani Felhasználó felé. A fizetési kötelezettség teljesítésére történő felhívásban a Szolgáltató póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a Felhasználót a tartozás kiegyenlítésére. A Szolgáltató a póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a teljesítés szüneteltetésére, elállásra, azonnali hatályú felmondásra, a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítésére (ideértve a fizetési meghagyásos eljárást is) vagy felszámolási eljárás megindítására.

9. Jogviszonyok
A Szolgáltató a Felhasználók, mint üzleti partnerek között kizárólag közvetítőként lép fel és a Felhasználók között létrejövő jogviszonynak nem részese. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa közvetített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban semmilyen összefüggésben nem tartozik felelősséggel. A Felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatosan a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt, különösen a termék vagy szolgáltatás mennyisége, minősége, szállítási határideje, garanciális vagy szavatossági kötelezettségei tekintetében. Az ezzel kapcsolatos felelősségi kérdéseket a Felhasználónak az általa kötendő külön szerződésben célszerű rendeznie.
A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a szolgáltatás jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, illetve szakszerűtlen felhasználásából eredő kárért.
Amennyiben a Felhasználó a felhasználásra vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a Felhasználó a kárt teljes mértékben megtéríteni.

10. Adatvédelem, Adatváltozás bejelentése, Kapcsolattartás
A személyes adatok kezelésére a honlapon található adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadók. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa közölt, vagy a közhiteles cégnyilvántartásban elérhető adatait a Szolgáltató az „Üzlet-Infó” szolgáltatásban rögzítse, és a többi felhasználó számára megtekinthetővé és megismerhetővé tegye. Az „Üzlet-Infó” szolgáltatásra nem szerződők kizárólag a keresletre vonatkozó mennyiségi és minőségi adatokról kaphatnak a Szolgáltatótól információt.

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármelyiküknek a szerződéskötési eljárás során megadott adataiban bekövetkezett változás esetén a másik felet az adatváltozásról a változás bekövetkeztének napjától számított 5 munkanapon belül igazolható módon tájékoztatják. Igazolható módon történő tájékoztatásnak minősül a Felhasználó részéről, ha az adatváltozásról a Szolgáltatót az iroda@uzlet-info.eu e-mail címre küldendő elektronikus levélben tájékoztatja. Igazolható módon történő tájékoztatásnak minősül a Szolgáltató részéről, ha az adatváltozásról a Felhasználót a szerződéskötési eljárás során megadott e-mail címére küldendő elektronikus levélben tájékoztatja. A változásról szóló szabályos tájékoztatásig a korábbi adatokat kell érvényesnek tekinteni. A tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károk a mulasztó felet terhelik.
A szerződő felek között a szerződéses együttműködéssel kapcsolatban bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, stb. csak írásban, magyar nyelven érvényes és hatályos.
A Felhasználó által a szolgáltatási szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos elektronikus levél abban az esetben minősül elfogadhatónak, amennyiben azt a Felhasználó az általa a Megrendelőlapon megjelölt, vagy utóbb joghatályosan bejelentett e-mail címről küldte.

11. Együttműködési kötelezettség
A szerződő felek kötelesek fokozottan együttműködni egymással és egymást haladéktalanul értesíteni, ha az őket terhelő valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett volna. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik. A késedelmes, illetve elmulasztott értesítés miatt a másik félnél bekövetkezett kárt a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél köteles megtéríteni, valamint a saját kárát a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél maga viseli.

12. Alkalmazandó jog, Hatálybalépés, Szerződés részleges érvénytelensége, Jogviták rendezése
A szerződő felek között létrejövő szolgáltatási szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
A jelen általános szerződési feltételek 2021. szeptember 1. napján lépnek hatályba és a helyébe lépő, új általános szerződési feltételek hatályba lépéséig hatályos. Az általános szerződési feltételek a hatálybalépést követően létrejött szolgáltatási szerződésekre alkalmazandók. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos, korábbi és jövőben hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét biztosítja a honlapon.

Az ÁSZF vagy a szolgáltatási szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak ezen érvénytelen rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség az ÁSZF vagy a szolgáltatási szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et az érvénytelen rész nélkül is alkalmazni kívánta volna, vagy a felek a szolgáltatási szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.
A Felek megállapodnak abban, hogy az „Üzlet-Infó” szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést elsődlegesen tárgyalásos úton, peren kívül kívánnak rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek területileg illetékes békéltető testülethez fordulnak, ha ez sem vezet eredményre a szerződő felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság illetékességet.