Profil

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2017. február 2-től.

1. A szerződés alanyai
A szerződés alanyai, az Üzlet-Infó.hu B2B Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszáma:08-09-026227) (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett „Üzlet-Infó” szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: Felhasználó).

2. A szerződés tárgya
A szolgáltató „Üzlet-Infó” névvel internetes üzleti információs szolgáltatást működtet magánszemélyek, gazdasági társaságok, vállalkozók, intézmények és önkormányzatok részére. A Szolgáltató szolgáltatásával segíti a Felhasználókat termékeik és / vagy szolgáltatásaik értékesítésében úgy, hogy vonatkozó vásárlási igényeket juttat el hozzájuk, ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy növeljék bevételeiket.
A Szolgáltató szolgáltatásával segítséget nyújt a Felhasználok beszerzéseinek lebonyolításában is, azáltal hogy, vásárlási igényeit eljuttatja olyan más felhasználók részére, akik arra ajánlatot tudnak tenni, ezzel csökkentve a Felhasználó beszerzési költségeit. A szolgáltatás a legmodernebb internetes megoldásokat ötvözi a hagyományos személyes kapcsolattartáson alapuló üzleti modellel.

3. A szerződés időtartama
A felek a szerződést határozott időtartamra, 6 vagy 12 hónapra kötik. A szerződés az aláírással egyidejűleg lép életbe és a Szolgáltató azonnal megkezdi a szolgáltatás teljesítését. A szerződés jogfolytonosan meghosszabítható a Felhasználó által a lejárat dátuma előtt tett nyilatkozattal.

4. A szerződés megszűnése
A szerződés a határozott idő lejártával megszűnik. A határozott idejű jogviszony alatt a Felek a szerződést rendes felmondassál nem szüntethetik meg. A feleket megilleti az azonnali hatályú felmondás joga, az alábbi esetekben: bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül:

a. Szolgáltató részéről
– ha nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
– ha a szerződésben vállalt pénzvisszafizetési garancia jogos és megalapozott Felhasználói igényérvényesítése során fizetési kötelezettségének az igényközlést követő 30 napon belül nem tesz eleget
– ha az „Üzlet-Infó” szolgáltatásához való hozzáférést egymást követő 15 napon át folyamatosan nem biztosítja.
– ha a Felhasználó a Szolgáltató által küldött ajánlatkérési információt arra jogosulatlan, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban nem álló, harmadik féllel - a Szolgáltató írásos engedélye nélkül - megosztja

b. Felhasználó részéről
- ha nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
– ha a Felek külön szerződésben, a szolgáltatási díjban és/vagy jutalékfizetésében állapodtak meg, az ebben foglalt fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz maradéktalanul eleget.
– ha valótlan vagy hamis információt ad más Felhasználó részére.

5. A szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató köteles a Felhasználó által jelzett vásárlási vagy szolgáltatás igényeket, ajánlati felhívásokat – azok ellenőrzését követően – folyamatosan e-mailen keresztül haladéktalanul továbbítani, azon szerződött felhasználók felé, akik tevékenységük köréből fakadóan vállalkozni tudnak a Felhasználó igényeinek kielégítésére. A Szolgáltató a Felhasználó számára védett hozzáférési jogosultságot biztosít az általa üzemeltetett „Üzlet-Infó” rendszer internetes adatbázisához, ezáltal a Felhasználó a szolgáltatást online módon folyamatosan használni tudja. Az adatbázis www.uzlet-info.eu internetes címeken érhető el. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó a vásárlási és beszerzési igényeire, illetve ajánlati felhívására jelentkező ajánlattevőkkel szakmai és üzleti tárgyalások lebonyolítása érdekében biztosítja a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét. A Szolgáltató vállalja, hogy a gyorsabb tájékoztatás és a hatékony együttműködés érdekében a Felhasználó részére kapcsolattartó személyt biztosít, akinek feladata a Felhasználó segítése a beszerzési feladatok lebonyolításában.

6. A Felhasználó kötelességei
A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató részére kapcsolattartó személyt jelöl meg, aki biztosítja, hogy a Szolgáltató által küldött információk és adatok a Felhasználóhoz minden esetben eljussanak, illetve a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a Felhasználó beszerzési, vásárlási igényeihez kapcsolódó valamennyi műszaki dokumentációt, tervet és részletes leírást. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az „Üzlet-Infó” rendszeren keresztül a Felhasználó által közölt vagy megküldött adatokat elérhetővé tegye, azon szerződött Felhasználok részére, akik ajánlatot kívánnak tenni. A Felhasználó vállalja, hogy az „Üzlet-Infó” szolgáltatás segítségével létrejött valamennyi megrendelésről és azok értékéről írásban vagy e-mail útján legkésőbb 4 munkanapon belül tájékoztatja a Szolgáltatót. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási díjat a díjfizetés esedékességekor egy összegben, utalással vagy készpénzzel haladéktalanul megfizeti. Amennyiben Felhasználó a díjfizetéssel késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, valamint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani Felhasználó felé.

7. Jogviszonyok
A Szolgáltató a Felhasználók, mint üzleti partnerek között kizárólag közvetítőként lép fel és a Felhasználók között létrejövő jogviszonynak nem részese. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa közvetített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban semmilyen összefüggésben nem tartozik felelősséggel. A Felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatosan a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt, különösen a termék vagy szolgáltatás mennyisége, minősége, szállítási határideje, garanciális vagy szavatossági kötelezettségei tekinteteben. Az ezzel kapcsolatos felelősségi kérdéseket a Felhasználónak az általa kötendő külön szerződésben célszerű rendeznie.

8. Adatvédelem
A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa közölt, vagy a közhiteles cégnyilvántartásban elérhető adatait a Szolgáltató az „Üzlet-Infó” szolgáltatásban rögzítse, és a többi felhasználó számára megtekinthetővé és megismerhetővé tegye. Az „Üzlet-Infó” szolgáltatásra nem szerződők kizárólag a keresletre vonatkozó mennyiségi és minőségi adatokról kaphatnak a Szolgáltatótól információt.

9. Jogviták rendezése
A Felek megállapodnak abban, hogy az „Üzlet-Infó” szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést elsődlegesen tárgyalásos úton, peren kívül kívánnak rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek területileg illetékes békéltető testülethez fordulnak, ha ez sem vezet eredményre a szerződő felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság illetékességet.